Reservation for Three – Part 3

Admin Note: *Contributed Story* Please give credit and thanks to missserenity. This is a continuation to Reservation for Three -part 2.


A/N: Medyomabilisang pacing. Bibitininkomuna. Medyomaiklilangbagoyung revelation nung replacement niMangLem. Actually, pagbinasaniyo ‘to, malalamanniyona kung sinoyungkapalitniMangLem. 😉 Don’t worry. It won’t be long until I post the next chapter. May revelation pa at tsakayung Mission Impossible ni Nikki at Emman, abangan! More power to everyone behind EB! Kapit-bisig!

 

Author: missserenity

 

~*~

 

The morning after that conversation with Nikki, Richard contacted MangLem.

Richard: Hello, MangLem.

MangLem: Sir Richard, napatawagpo kayo?

Richard: Gusto koposanana kayo angmaghatidsa’minni Maya sa anniversary naminnamangyayari in two weeks.

MangLem: Sir Richard, pasensyanapo. Naaksidentepokasianganakko. Nasaospitalposiyangayon. Medyoayosnanamanpoanglagayniyasangayonperomukhangmagtatagal pa posiyarito. Hindi koposiyakayangiwanan.

Richard: Kailan ho siyanaaksidenteMangLem?

MangLem: Kahaponlangpo. Hindi ko pa ponasabisainyo.

Richard: Hayaanmo, MangLem. Magpapadalapoakongtulongdiyansainyo.

MangLem: MaramingSalamatpo, Sir. Yung tungkolposamagdadriveparasainyo, hindipobanaaksidenteyunganakko, yungtaongtumulongpokasisaanakko e nakausapko. Hikahos din siyasabuhay at saktongsaktopodahilnaghahanap din siyangtrabaho. Gusto konamanposiyangtulungannahabangwalaakodiyan, e siyanalangpomunaangpanandaliangpumalitsa akin. Para narin pong pasasalamatkosakanyadahiltinulunganniyaanganakko.

Richard: IlangtaonnapobasiyaMangLem? Bata pa poba?Siguradobakayongmapagkakatiwalaannaminsiya? (Ayawnamanni Richard natanggihanang offer niMangLem. Tsakapanandalianlangnaman until makabaliksiMangLem so hinayaannaniya. At least, makakatulongsiyasanangangailangan.)

MangLem: Nako, Sir. Medyomatandanarinpotuladko. Peromagaling at masipag ho siya. Hindi niyapo kayo bibiguin.

Richard: May tiwalapoakosainyo, MangLem. Papuntahinniyonalangposiyasa office bukasng 10 am. Si Liza napoangbahalasakanya.

MangLem: Sigepo, Sir Richard. Makakaratingpoitosakanya. Siguradongmatutuwapoyun.

After that, Richard called Liza.

Richard: Hello, Liza? NaaksidenteyunganakniMangLem and he recommended a replacement for him while he’s away. SiyayungtumulongsanaaksidentenganakniMangLem. I trust MangLem but I still have to be sure so please do a background check on him and interview him, get to know him, okay? Tell me your thoughts on him after. I could have done this myself pero I have a lot of things to do so, ikawmunaangbahala, Liza. He’ll be coming diyansa office at 10 am.

Liza: Okay, sir. Anything else?

Richard: That’s all, Liza. Thank you.

The next day, 10 am sa office ng Lim Aviation Services. Liza was already waiting at the lobby when he saw a man about MangLem’s age telling the security guard nasiyayung mag aapplyna temporary driver nakapalitniMangLem. Liza overheard this so nilapitanniyaanglalaki and she greeted him.

Liza: Hi, ikawnasiguroyungpapalitkayMangLem?

MangLem’s replacement: Opo, Mam. NapakabaitngaponiLem at tinulunganniyaagadakokahitsandali pa lang kami nagkakilala.

Liza: Ganunpotalaga yang siMangLem, matulungin. Tsakaito ho siguroyungparaanniyangpasasalamatdahiltinulunganniyopoyunganakniya. Tara popasokpomunatayosaopisinako at doonponatinituloyangkwentuhannatin.

Teaser:

Liza: Bagopoanglahat, akongapopalasi Liza ang secretary ni Mr. Lim. Hindi ho nabanggitsa’kinni Sir angpangalanninyo.

MangLem’s replacement: Akongapopalasi ….

Habangnangyayariito, nasa meeting si Richard sa conference room.

Liza calling…

Liza: Sir, I need you down here at my office. May emergency po. We really need you here, sir.

Richard: Okay, Liza calm down. Pataposnarinnamanang meeting. I’ll be right there.

Liza: Okay, sir please hurry up. It can’t wait.

(Mapapangalanan din yung temporary replacement niMangLemsa part 4. At ang Mission impossible ni Nikki at Roomie Emmy sa Part 5! Hanggangditolangmuna! Till the next chapters! =))

Advertisements

14 thoughts on “Reservation for Three – Part 3

  1. Pingback: Reservation for Three – Part 4 | Excess Baggage

  2. Pingback: Reservation for Three – part 5 | Excess Baggage

Whatcha think?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s